แนวโน้มผลงานของโชคชัย

Journal

บทความของโชคชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 2
2018 inนายโชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์, inนางพลาภรณ์ จันทร์ขามเรียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์วิชาพลศึกษาสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 87-94
2018 inนางสาวกนกวรรณ เหลืองน้ำเพ็ชร, อาจารย์, inนายโชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์, exสมโภช เหล่าเหมมณี, inนางสาวณัฏฐิณี สังขวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอานนท์ พึ่งสาย, exศิริภัทรา สุขศรี, inนางพลาภรณ์ จันทร์ขามเรียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑาทิพย์ ยอดดี, inดร.วสันต์ เดือนแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรแกรมกิจกรรมการกระโดดยางสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 95-160

Conference

การนำเสนอบทความของโชคชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 2
2021 inนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์, inนายโชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The Process of Coordinating Forces to Shake Society through the COVID-19 Crisis: Tour Leader’s Youth Capacity Development for Sustainable Tourism Development", The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47), 5 - 7 ตุลาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2021 inนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์, inนายโชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์, inนายทศพล บุญธรรม, อาจารย์, inนายไพทูล คำคอนสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Process of Development Youth Vocational Skill 4.0 through the Collaboration with Universities and Community Networks", Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 4 - 5 พฤศจิกายน 2021, นครปฐม อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=610112]