แนวโน้มผลงานของอมรรัตน์

Journal

บทความของอมรรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน และในภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Publish Year International Journal 1
2019 inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, exRinda Warawudhi, exYada Ramrit, "เพราะโรงเรียนอยู่ทุกที่ทุกเวลา: ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาต่อการเรียนรู้ผ่านออนไลน์แบบอะซิงโคนัส", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 915-935

Conference

การนำเสนอบทความของอมรรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน และในภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Publish Year International Conference 4
2021 exเวธนี เล้าทองมีสกุล, exชนัญชิดา เย็นประเสริฐ, exจุฑารัตน์ บุษบาพันธุ์, inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, "Sociolinguistic Study on Lipstick Names Reflecting Women’s Identity", The 7th Regional Conference on Graduate Research, 16 มกราคม 2021, ขอนแก่น ประเทศไทย
2018 inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, "Look through Thai cuisine in world kitchen with world Englishes’ perspectives", the 23rd conference of the International Association for World Englishes (23rd IAWE) , 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2018, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2018 inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, exRinda Warawudhi, exYada Ramrit, "At YouTube School with Prof. Facebook:Students' Attitudes towards Learning English through Social Media", Universal Academic Cluster International Autumn Conference , 7 - 9 ตุลาคม 2018, Kyoto ญี่ปุ่น
2017 inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, "Monks in 26th Buddhist Era: characters of monks in Thai films against the code of monastic discipline", The Asian Conference on Cultural Studies 2017 (ACCS 2017) , 1 - 4 มิถุนายน 2017, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2020 exธิติพัชร์ ธนรัชต์ดำรงกุล, exฐานิดา อ่อนสุข, exรวีนภา ปานสำราญ, inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบทัศคติของเพศชาย เพศหญิงและเพศทางเลือกที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษที่แสดงอคติทางเพศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exอังคนา สิงทะ, exยศธร ฟูเฟื่อง, inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, "วิธีปฏิบัติข้ามภาษาของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรมแรมในถนนข้าวสาร", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 exณัญณิชา ยิ้มสะอาด, exธัญญารัตน์ เทศสวัสดิ์, inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, "การสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานขับรถสาธารณะ: กรณีศึกษา พนักงานขับรถสาธารณะ ณ สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2018 exอ.ปิยะนุช เลาศรีรัตนชัย, inดร.ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิติกร ฤทธิโคตร, อาจารย์, inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์, inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, exอ.ณิชาภัทร ภูษิต, "ความต้องการและความคาดหวังในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู้เรียนด้านอุตสาหกรรมบริการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inนางสาวอมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์, inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, inนางสาวสุนทรัตร์ แสงงาม, อาจารย์, "ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษานิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 “Tourism for All, All for Tourism”, 26 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590105]