Person Image

  Education

  • บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2552
  • กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2554
  • ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  technical word list9 วัดในจังหวัดอยุธยาacademic writingairline businessAntwordprofilerArgument StructureAttitudeautonomous learnerBeverage serviceBeverage service word listcircumstancecommunicative purposeConducting tourscorpus linguisticscorpus-based approachCorpus-based studycovid-19data-driven learninglow-frequency wordmaximsmetaphorical expressionmove analysisNominalizationparticipantPoliteness theoryPoliticspragmatic analysispresuppositionprocesspromotional genreprototypeReview word listSemantic taggerSemi-Technical Political News Word ListSerious Mistakes in Using Englishsloganspecialised vocabularySpecialised wordspeech actsSyntactic analysisSyntactic DiagnosticsSystemic Functional LinguisticsTeaching and Learning Vocabularytechnical word list Thai cave boysThai tourist guidetourism sloganTripadvisorTwitterType-token ratioUniversity mottosVocabProfile programVocabularyvocabulary learningWord listWord listsกลวิธีความสุภาพกลุ่มของคำศัพท์การเขียนชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษการคุกคามหน้าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ความพึงพอใจการฝึกประการณ์วิชาชีพ การฟังภาษาอังกฤษข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษความคาดหวังความต้องการความต้องการด้านภาษาต่างประเทศความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษความต้องการศึกษาต่อความสุภาพคำศัพท์คำสำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนคำสำคัญ: เสียงด้านบวก เสียงด้านลบคุณลักษณะและคุณสมบัติอาจารย์ภาษาอังกฤษอันพึงประสงค์โครงสร้างอัตถภาคชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษในภาษาอังกฤษธุรกิจโรงแรมและที่พักนิสิตฝึกงานปัญหาทักษะภาษาอังกฤษป้ายฝึกงานพนักงานต้อนรับส่วนหน้าพนักงานบริการภาคพื้นเฟสบุ๊คภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเฉพาะตำแหน่งงานบริการภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ยูทูปเบอร์ระดับความสามารถภาษาอังกฤษรายการท่องเที่ยวรูปแบบและข้อผิดพลาดวัจนลีลาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสื่อออนไลน์องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวอัตถภาคอุปสรรคในการฟัง

  Interest

  English, English for Service Industry, Linguistics / Corpus Linguistics, Teaching and Learning Vocabulary, Word lists

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง P201 ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ
   • ห้อง P609 ชั้น 6 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Corpus-based creation of tourism, hotel, and airline business word listsLaosrirattanachai P., Ruangjaroon S.2021LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network
  14(1),pp. 50-86
  12
  2Implementation of a data-driven hospitality lexis learning programmeLaosrirattanachai P., Ruangjaroon S.20213L: Language, Linguistics, Literature
  27(1),pp. 1-21
  6
  3Applying Lexical Profiling to Construct Technical Word Lists for Thai Tourist GuidesLaosrirattanachai P., Laosrirattanachai P.2021PASAA
  62,pp. 61-91
  5
  4Analysis of Vocabulary Use and Move Structures of the World Health Organization Emergencies Press Conferences on Coronavirus Disease: A Corpus-Based InvestigationLaosrirattanachai P.2023LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network
  16(1),pp. 121-146
  4
  5Making Beverage Service Word List for English for Specific Purposes ClassroomNa Ayutthaya J.A., Kunthonjinda K., Somwang K., Laosrirattanachai P.2022rEFLections
  29(2),pp. 325-343
  3
  6Investigating Proficiency of Academic English in Student Writing: A Comparative Case Study on Vocabulary Utilization in Student Research Article Writing vis-à-vis National and International ResearchMeebangsai D., Pongtin P., Kitipoontanakorn P., Laosrirattanachai P.2023PASAA
  67,pp. 66-100
  0
  7The Triangle of Language Use: A Corpus-Based Analysis of Hotel Responses to ReviewsLaosrirattanachai P., Laosrirattanachai P.2024TESL-EJ
  28(1)
  0