Expertise Cloud

Basic Core CurriculumCollocationcommunicationcourse satisfactioncurriculum evaluationEnglishEucerin productKey words: writing errorsLearner Autonomy, Curriculum Development, World Englishes, Cultural Intelligencelearning outcomeslisteningservice industryspeakingTalk showThai adult learnersThai-English code-mixingvendersการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการปนคำภาษาอังกฤษกับภาษาไทยการฝึกงานการพัฒนาการอ่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังการเรียนรู้ด้วยตนเอง Learner Autonomy ความต้องการความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านฟังและพูดคำปรากฏร่วมชุมชนเดิมบางนางบวชทักษะการเขียนทักษะการพูดทักษะการฟังทักษะการฟังการพูดทักษะการอ่านทัศนคติของผู้โดยสารชาวต่างชาตินักศึกษาฝึกงานปัญหาผลิตภัณฑ์ยูเซอรินผู้สูงอายุพ่อค้าแม่ค้าภาษาอังกฤษรายการทีวีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหลักการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

Interest

Learner Autonomy, Curriculum Development, World Englishes, Cultural Intelligence

Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)