Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของธนพันธ์

  Journal

  บทความของธนพันธ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  บทความแต่ละ Quartile ของธนพันธ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  บทความแต่ละ TCI Group ของธนพันธ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  Publish Year International Journal 1
  2020 inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exProf. Zbigniew Pastuszak, exProf. Achmad Nizar Hidayanto, exProf. Jukka Majava, "Human Capital Development: A Construct for Underprivileged Students", Human Systems Management , ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2020, หน้า 357-366
  Publish Year National Journal 5
  2022 exปวิธ ไกรสรนุเคราะห์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการสร้างแถวและวิธีการสร้างสดมภ์สำหรับปัญหากำหนดการเชิงเส้นขนาดใหญ่และการใช้หน่วยความจำสำรอง", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 82-93
  2021 inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรถกึ่งพ่วง", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 13-15
  2020 inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตซาลาเปา", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 71-80
  2019 inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจันจิรา คงชื่นใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนา บุญชู, "ฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรขนาน", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 13-27
  2019 inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการลงทุนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และ 4G ต่อพฤติกรรมของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย", วารสารวิชาการ กสทช., ปีที่ 4, ฉบับที่ 2019, ธันวาคม 2019, หน้า 260-279

  Conference

  การนำเสนอบทความของธนพันธ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  Publish Year National Conference 5
  2023 inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิณัฐ คำปาน, exอัครวิชญ์ ชีวะธรรมนนท์, "การจำลองสถานการณ์เพื่อลดเวลารอคอยของผู้ป่วย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลแหลมฉบัง", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566, 11 - 12 พฤษภาคม 2023, บางละมุง ชลบุรี ประเทศไทย
  2018 inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทศพร เทศศิริ, ex ภิญญาพัชญ์ นันทวิสิทธิ์, "การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะ กรณีศึกษาเทศบาลนครแหลมฉบัง", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2016 inนางสาวจันจิรา คงชื่นใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดตารางการผลิตในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอุปโภค", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016), 12 พฤษภาคม 2016, นนทบุรี ประเทศไทย
  2015 inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, "การพัฒนาเครื่องมือโดยใช้ VBA บน Excel เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบไหลเลื่อน", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2558, 25 - 27 มีนาคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
  2014 exวรัญญา ผู้มีสุข, exปิยสวัสดิ์ พรหมสวัสดิ์, inนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจิรเกียรติ ทรายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและเลือกผังโรงงานโดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น:กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอส พลาสติก 2007 จำกัด", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 (OR-NET 2014), 6 - 8 สิงหาคม 2014, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560025]