แนวโน้มผลงานของมนต์ชัย

Conference

การนำเสนอบทความของมนต์ชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์, inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, "An Evolution of Airline Business Model and Its Competitiveness", The 6th Business, Economics and Communications International Conference, 2016, 17 - 18 พฤศจิกายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2021 inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, inนางสาวพิมพ์พร โสววัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนภัสสร แก้วอุดม, exศันสนีย์ อุดมชัยพร, "การวิเคราะห์กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทย ผ่านช่องทางออนไลน์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 10 สถาบัน), 9 - 10 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exภูริต คำชนะ, inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานให้บริการเครื่องบินภาคพื้นกรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 (RSU National Research Conference 2017), 28 เมษายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, inดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์, exปันนา ทาระพันธ์, exน้ำฝน กัลยาศิริ, "แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยานขนาดใหญ่", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2559, 26 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520226]