แนวโน้มผลงานของมนต์ชัย

Conference

การนำเสนอบทความของมนต์ชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Publish Year International Conference 6
2023 inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, inดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMedhawin KITIKUN, "Opportunities and Challenges for Drone Industries in Thailand", The 30th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering (TE2023), 11 - 14 กรกฎาคม 2023, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2023 inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of debonding on vibration response of honeycomb sandwich panel", The 13th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2023) , 12 - 15 ธันวาคม 2023, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "Numerical Investigation on Vibration Characteristic for Composite Sandwich Structure with Bolted Joint Junction", The 13th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2023), 12 - 15 ธันวาคม 2023, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exChonnapatt Phichayophas , inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exSirapop Mongkolves, exAnuphong Sangthon, "Vibration Characteristics of Honeycomb Sandwich Panel for Thai Space Consortium-1 Satellite", The 6th Southeast Asia Workshop on Aerospace Engineering (SAWAE2022), 20 - 21 ตุลาคม 2022, Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2021 inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, exTutchakorn Siripanichsutha, exPornnipa Voraprapaso , "Effect of Work Shift Rotating on Fatigue Levels of Aircraft Mechanics in Line Maintenance", International Symposium on Sustainable Aviation 2021 (ISSA2021), 25 - 27 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์, inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, "An Evolution of Airline Business Model and Its Competitiveness", The 6th Business, Economics and Communications International Conference, 2016, 17 - 18 พฤศจิกายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2021 inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, inนางสาวพิมพ์พร โสววัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนภัสสร แก้วอุดม, exศันสนีย์ อุดมชัยพร, "การวิเคราะห์กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทย ผ่านช่องทางออนไลน์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ในความร่วมมือ 10 สถาบัน), 9 - 10 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exภูริต คำชนะ, inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานให้บริการเครื่องบินภาคพื้นกรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 (RSU National Research Conference 2017), 28 เมษายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย, อาจารย์, inดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์, exปันนา ทาระพันธ์, exน้ำฝน กัลยาศิริ, "แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท่าอากาศยานขนาดใหญ่", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2559, 26 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520226]