แนวโน้มผลงานของญาณี

Journal

บทความของญาณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

บทความแต่ละ Quartile ของญาณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

บทความแต่ละ TCI Group ของญาณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year National Journal 4
2017 inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางญาณี มั่นอ้น, "ความเกี่ยวข้องของราในการแข่งขันเพื่อก่อโรคบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 137-140
2016 inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, inนางญาณี มั่นอ้น, "ราที่แอบแอบแฝงบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 245-248
2015 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนางญาณี มั่นอ้น, "ผลของการล้างด้วยสารฆ่าเชื้อพื้นผิวต่อการพัฒนาของราบนผลิตผลกะเพราหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 396-399
2013 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางญาณี มั่นอ้น, "ผลของการใช้ Bacillus megaterium isolate 3103 ในสภาพแปลงต่อการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3(suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 162-165

Conference

การนำเสนอบทความของญาณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year National Conference 3
2015 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางญาณี มั่นอ้น, "โรคใบไหม้หลังการเก็บเกี่ยวของกะเพรา", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เชียงราย ประเทศไทย
2013 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางญาณี มั่นอ้น, "ศักยภาพของ Bacillus megaterium ไอโซเลท 3103 ต่อการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสหลังการเก็บเกี่ยวบนผลพริก", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11 , 22 - 23 สิงหาคม 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2006 inนางกณิษฐา สังคะหะ, inนางญาณี มั่นอ้น, inนางเฟื่องฟ้า จันทนิยม, "การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. ในรูปหัวเชื้อสดควบคุมโรคเหง้าเน่าของกระชาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520210]