Expertise Cloud

compost inoculum, soil productivityCryogenicGermplasmorganic waste, rapid compostingPlantingPreservationSeedกระชายการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืชการวินิจฉัยโรคพืชเชื้อราในดินเกษตรอินทรีย์ขยายพันธุ์ความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณภาพสิ่งแวดล้อมจำปี กระดังงา น้ำมันหอมระเหยจุลินทรีย์ชีวโมเลกุลเชื้อพันธุกรรมเชื้อราปฏิปักษ์เซลล์แมลงต้นหน่อไม้ฝรัง จุลินทรีย์ ขบวนการหมักถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการทำสไลด์เทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์เนื้อเยื่อพืชประกันคุณภาพพืชประสิทธิภาพปลูกรักษาปุ๋ยหมัก วัสดุอินทรีย์ ผลิตภาพดิน ผัโปรโตพลาสฝึกอบรมพรรณไม้ดอกหอม การขยายพันธุ์ วัสดุปลูกพืชปลอดโรคเมล็ดพันธ์เมล็ดพันธุ์ไม้ดอกหอมเย็นยิ่งยวดระบบผลิตพืชอินทรีย์ หน่อไม้ฝรั่งโรคเหง้าเน่าวินิจฉัยโรคพืช เชื้อราในดิน การควบคุมสมุนไพรหน่อไม้ฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยวอนุรักษ์

Interest

การเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืช

Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก