Person Image

  Education

  • Ph.D. (Civil Engineering), The University of Texas at Austin, United States of America, 2541
  • M.Eng. (Civil Engineering), Kasetsart University,, ไทย, 2532
  • B.Eng. (Civil Engineering), Chiang Mai University, ไทย, 2526

  แนวโน้มผลงานของสันติ

  Conference

  การนำเสนอบทความของสันติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  Publish Year National Conference 6
  2014 exชัยสิทธิ์ นาราภิรมย์, inดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลิตภาพการทำงานโครงสร้างคอนกรีตสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2014 exPhonepasong Boualavong, inดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของวิศวกรโยธาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2014 exศรัณย์ ประมูลพงศ์, inดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารสูงต่อประชาชนข้างเคียง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 , 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2008 inดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจันทิมา มณีโชติวงศ์, "การศึกษาการประสานงานก่อสร้างของผู้รับเหมากับหน่วยราชการ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  2008 inดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายจุติ ใคร่ครวญ, "การศึกษาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คานกับคอนกรีตหล่อในที่", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
  2008 inดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Study on Optimized Construcion Cost of Telecommunication Towers", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510130]