Conference

การศึกษาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูประบบเสา-คานกับคอนกรีตหล่อในที่
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ชาติ
14 - 16 พฤษภาคม 2008
พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
-
-