แนวโน้มผลงานของอำพล

Conference

การนำเสนอบทความของอำพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

Publish Year National Conference 1
2019 inนางสาวพัทธนันท์ เศรษฐนันทโภคิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวงามสิริ วิฑูรย์พันธุ์, อาจารย์, inนายอำพล วิจิตขจี, อาจารย์, "กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500228]