แนวโน้มผลงานของสายสนม

Journal

บทความของสายสนม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year International Journal 1
2011 exRungtip Jutamongkon, inนางสายสนม ประดิษฐดวง, รองศาสตราจารย์, inนางเนื้อทอง วนานุวัธ, อาจารย์, "Effect of Rice Bran Waxing on Fruit and Vegetable Storage", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1115-1126

Conference

การนำเสนอบทความของสายสนม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exอัจนา ยิ้มเจริญพรสกุล, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inนางสายสนม ประดิษฐดวง, รองศาสตราจารย์, "Film forming ability of duck egg white and its water vapor barrier property", 10th International symposium on the properties of water, 2 - 7 กันยายน 2007, Bangkok
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240508]