ผลงานสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2023

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2023

Publish Year National Journal 2
2023 exสุภาพันธุ์ สายทองอินทร์, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของไทยและผลการดําเนินงานดำนการตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 7-21
2023 inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 121-130

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 7
2023 exกัญญามาศ ศรีพานัด, exกัญญาณัฐ สุวรรณบุผา, exดวงเดือน ไชยสุระ, exพิทยาธร บุตรละคร, exพีรวัส สุพรรณสม, exรัฐพร พรหมจักร, exวรางคณา จันดา, exสุนิษา แซ่ฉั่ว, exสันติภาพ ศรีสุดตา, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานในสายวิชาชีพบัญชีของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา สาขาการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566, 25 พฤศจิกายน 2023, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2023 exเกตน์นิภา ใจทน, exเจนจิรา จิตจักร, exชลธิชา ฟองอ่อน, exนริศรา สิทธิมณี, exชลธิชา ตันสมรส, ex ปฐมาวดี ไกรสุเณย์, exอรอุมา วงค์ศิลา, exณัฎฐรินีย์ ขยันทำ, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการหลีกเลี่ยงภาษีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีกลุ่ม SET100", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566, 25 พฤศจิกายน 2023, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2023 exนางสาวเกดกนก ไชยเพชร, exนางสาวชณิตา รูวันมอม, exนางสาวชลดา ภูคงน้ำ, exนางสาวชลธิชา ตรีสุข, exนางสาวโชติกา ผาใต้, exนางสาวศิริรัตน์ มีรส, exนางสาวสิริลักษ์ ไชยลาด, exนางสาวสุภาวดี พรมโล, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม กลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566, 25 พฤศจิกายน 2023, สกลนคร ประเทศไทย
2023 exธีร์ธนันต์ ดิเรกโภค, exชลิตฏา ใยปางแก้ว, exชุติมณฑ์ เดชศรี, inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์, inนายต้องพงศ์ พงษ์พานิช, อาจารย์, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในรูปแบบ MACD ,RSI ,MA ของ SET 50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11, 25 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2023, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2023 exนางสาวจุฑาทิพย์ ชนิดพจน์, exนางสาวมลธิลา เอิมชา, exนางสาวจินตนา หมึกสี, exนางสาวสุริษา สาโสม, exนางสาวศศิธร กองโพธิ์ชัย, exนายกฤษฎา ลึงลัด, exนางสาวสุภาวิตา วีระศักดิ์, exนางสาวสิรภัทร อินลา, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานช่วงการระบาดของCOVID-19 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566, 25 พฤศจิกายน 2023, สกลนคร ประเทศไทย
2023 exพิยดา โคตรศรีเมือง, exรัตน์ติยา ม่วงผุย, exสุดารัตน์ คะสุดใจ, inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์, inนายต้องพงศ์ พงษ์พานิช, อาจารย์, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิชชานันท์ ภาโสภะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11, 25 พฤศจิกายน 2023, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2023 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทินกร สารมานิจ, exศศิภา คำหอม, exอัจฉราวรรณ ประสมทรัพย์, exปรียาวดี คำพรมมา, exพนา ไกรเลิศ, exสุภาพร พรรณวงค์, "ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนักบัญชีบริหารกับประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงองค์กร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 , 25 พฤศจิกายน 2023, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&SectionID=04]