ผลงานภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ปี 2024

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ปี 2024

Publish Year International Journal 2
2024 exSuksaroj, T.T., exJha, N.K., inนางสาวสุภัชญา ชวนพงษ์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiriraksophon, W., inดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Strategy development for domestic water use reduction in special economic zone of Thailand through water user perception and factor analysis", Environmental and Sustainability Indicators, ปีที่ 21, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exKhin Muyar Kyaw, exรศ.ดร.อารียา ฤทธิมา , exผศ.ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์, exผศ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน, exผศ.ดร.วุฒิชาติ แสวงผล, exดร.จิดาภา ไกรสังข์, inนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Re–operating the Bhumibol and Sirikit Dams Using Hybrid Neuro–Fuzzy Technique to Solve the Water Scarcity and Flooding Problems in the Chao Phraya River Basin", Applied Environmental Research, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024, หน้า 1-12
Publish Year National Journal 1
2024 inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กมล อมรฟ้า, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, "ความสม่ำเสมอขององค์ประกอบทางเคมีของเถ้าชานอ้อยและการประยุกต์ใช้ในงานบล็อกประสาน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 48-60

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมชลประทานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2024 exณัฐวุฒิ แก้วขาว, exนรันต์ โพธิ์รุณ, exชัยชาญ มากแก้ว, exมนัสชนก ปานนาค, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกข้าวเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความต้องการน้ำชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์", The National Conference on Science Technology and Innovation 2024 (NCSTI 2024) Hybrid Conference, 5 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=03]