ผลงานศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2008

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2006 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20082002 >>
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inนายประชุม จุฑาวรรธนะ, "การจัดการโรค ในระบบการผลิตข้าวโพดฝักสด", สัมมนาวิชาการข้าวโพดฝักสดไทยในหลายมุมมอง, 29 - 30 กรกฎาคม 2008, ลพบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=24&SectionID=03]