ผลงานศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ปี 2002

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2002

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2002

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2002

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2002

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2002

0

Award

รางวัล ปี 2002

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2006 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20082002 >>
Publish Year National Conference 2
2002 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายประชุม จุฑาวรรธนะ, exประวัติ ตันบุญเอก , exกัญจนา พุทธสมัย, "การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดต้านทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Aspergillus flavus และการเกิดสารอะฟลาทอกซินในระยะก่อนและหลังเก็บเกี่ยว ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2002, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2002 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายประชุม จุฑาวรรธนะ, exประวัต ตันบุญเอก, exกัญจนา พุทธสมัย, "การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดต้านทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Aspergillus flavus และการเกิดสารอะฟลาทอกซิน โดยใช้วิธีการปลูกเชื้อบนเมล็ด ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2002, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=24&SectionID=03&BudgetYear=2002]