Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy, University of Minnesota, Twin Cities, USA, 2557
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2443

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจิราภรณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจิราภรณ์ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302543 ชื่อวิชา Biology & Conservation of Endangered Wildlife,4 มี.ค. 2021 - 4 มี.ค. 2021

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของจิราภรณ์ 3 ปีล่าสุด

  Year Public 3
  2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผ่านเวปไซด์ของมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก,1 ม.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2025
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผ่านเวปไซด์ของมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก,1 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2027
  2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนบ้านพุระกำ หมู่บ้านห้วยน้ำหนัก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี การใช้ประโยชน์ :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมให้ชุมชนบ้านพุระกำ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือกอย่างต่อเนื่อง และได้ทดลองผนวกเป็นโครงการชุมชนอนุรักษ์นกเงือกของโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,1 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018