Conference

7th International Hornbill Conference 2017
นานาชาติ
16 - 18 พฤษภาคม 2017
Sarawak มาเลเซีย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือกของชุมชนกระเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนบ้านพุระกำ หมู่บ้านห้วยน้ำหนัก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี การใช้ประโยชน์ :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมให้ชุมชนบ้านพุระกำ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นกเงือกอย่างต่อเนื่อง และได้ทดลองผนวกเป็นโครงการชุมชนอนุรักษ์นกเงือกของโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,1 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018