Person Image

  Education

  • ศ.ศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ศศ.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ค.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2559

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศุภวรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศุภวรรณ 2 ปีล่าสุด