Person Image

  Education

  • DOCTORAL DEGREE of Information and Communication Engineering, The University of Tokyo, JAPAN, 2551

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของมิติ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของมิติ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 38
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205466 ชื่อวิชา Introduction to Robotic Systems,7 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205466 ชื่อวิชา Introduction to Robotic Systems,7 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205565 ชื่อวิชา Robotic Theory & Design,7 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205565 ชื่อวิชา Robotic Theory & Design,7 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205466 ชื่อวิชา Introduction to Robotic Systems,7 มิ.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205466 ชื่อวิชา Introduction to Robotic Systems,2 ส.ค. 2010 - 27 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205466 ชื่อวิชา Introduction to Robotic Systems,7 มิ.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :U De Bourgogne ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมนักศึกษาฝึกงานจากประเทศฝรั่งเศส,18 เม.ย. 2011 - 18 เม.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :U De Bourgogne ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมนักศึกษาฝึกงานจากประเทศฝรั่งเศส,18 เม.ย. 2011 - 18 เม.ย. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205311 ชื่อวิชา Signals & Systems,17 ธ.ค. 2012 - 24 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205311 ชื่อวิชา Signals & Systems,3 ธ.ค. 2012 - 10 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205568 ชื่อวิชา Robotic Theory & Design,17 มิ.ย. 2013 - 24 มิ.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205466 ชื่อวิชา Introduction to Robotic Systems,15 ก.ค. 2013 - 22 ก.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205466 ชื่อวิชา Introduction to Robotic Systems,15 ก.ค. 2013 - 22 ก.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Computer Vision,4 มี.ค. 2013 - 18 มี.ค. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประมาณอัตราส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้ด้วยเทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์โดยใช้ Microsoft Kinect แหล่งทุน :Toray,10 ก.พ. 2014 - 9 ก.พ. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205516 ชื่อวิชา Computer & Robot Vision,25 ม.ค. 2016 - 29 ม.ค. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับภาพวิดีโอให้เสถียรสำหรับกล้องบนอากาศยานขนาดเล็ก แหล่งทุน :สำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ,1 ธ.ค. 2014 - 27 พ.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205516 ชื่อวิชา Computer & Robot Vision,15 ก.พ. 2016 - 19 ก.พ. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจจับเครื่องหมายบนทางวิ่งแล้วแปลงเป็นพิกัดสามมิติสำหรับการลงจอดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึม DLT แหล่งทุน :สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ,1 ธ.ค. 2014 - 27 พ.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205516 ชื่อวิชา Computer & Robot Vision,15 ก.พ. 2016 - 19 ก.พ. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบบประมาณอัตราส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้โดยใช้เทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของ Kinect เซนเซอร์ราคาไม่ แหล่งทุน :AUN/SEED-Net,1 เม.ย. 2015 - 15 มี.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205516 ชื่อวิชา Computer & Robot Vision,7 มี.ค. 2016 - 11 มี.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205516 ชื่อวิชา Computer & Robot Vision,8 ก.พ. 2016 - 12 ก.พ. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจจับเครื่องหมายบนทางวิ่งแล้วแปลงเป็นพิกัดสามมิติสำหรับการลงจอดอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึม DLT แหล่งทุน :สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ,1 ธ.ค. 2014 - 27 พ.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205516 ชื่อวิชา Computer & Robot Vision,22 ก.พ. 2016 - 26 ก.พ. 2016
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205565 ชื่อวิชา Robotic Theory & Design,7 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ค. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205466 ชื่อวิชา Introduction to Robotic Systems,17 เม.ย. 2013 - 24 เม.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205466 ชื่อวิชา Introduction to Robotic Systems,13 ส.ค. 2013 - 20 ส.ค. 2013
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205516 ชื่อวิชา Computer & Robot Vision,1 ก.พ. 2016 - 5 ก.พ. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205516 ชื่อวิชา Computer & Robot Vision,1 ก.พ. 2016 - 5 ก.พ. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบบประมาณอัตราส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้โดยใช้เทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของ Kinect เซนเซอร์ราคาไม่ แหล่งทุน :AUN/SEED-Net,1 เม.ย. 2015 - 15 มี.ค. 2017
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205466 ชื่อวิชา Introduction to Robotic Systems,2 ก.ย. 2013 - 6 ก.ย. 2013
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205516 ชื่อวิชา Computer & Robot Vision,18 ม.ค. 2016 - 23 ม.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบบประมาณอัตราส่วนพื้นที่แผลไฟไหม้โดยใช้เทคนิควิทัศน์คอมพิวเตอร์บนพื้นฐานของ Kinect เซนเซอร์ราคาไม่ แหล่งทุน :AUN/SEED-Net,1 เม.ย. 2015 - 15 มี.ค. 2017
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205466 ชื่อวิชา Introduction to Robotic Systems,25 ส.ค. 2014 - 29 ม.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205516 ชื่อวิชา Computer & Robot Vision,25 ม.ค. 2016 - 29 ม.ค. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับภาพวิดีโอให้เสถียรสำหรับกล้องบนอากาศยานขนาดเล็ก แหล่งทุน :สำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ,1 ธ.ค. 2014 - 27 พ.ย. 2015

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของมิติ 2 ปีล่าสุด

  Year Public 4
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล การใช้ประโยชน์ :ประสานงานเพื่อพัฒนาวงจรไปสู่การทดสอบจริง,1 พ.ย. 2010 - 28 ธ.ค. 2010
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเซนเซอร์ป้องกันอัคคีภัย การใช้ประโยชน์ :ประสานงานวิเคราะห์ตลาด,24 ส.ค. 2015 - 24 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :GISTDA การใช้ประโยชน์ :ปรับเทียบอุปกรณ์บนรถสำรวจภาพสามมิติ,1 ม.ค. 2015 - 1 ม.ค. 2016
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเซนเซอร์ป้องกันอัคคีภัย การใช้ประโยชน์ :ประสานงานวิเคราะห์ตลาด,24 ส.ค. 2015 - 24 ธ.ค. 2015