Conference

การจำลองกราฟฟิกการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยใช้เซนเซอร์ SEMG ของกล้ามเนื้อ
National Conference on Thai Simulation and Modeling
ชาติ
20 - 21 พฤษภาคม 2010
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205466 ชื่อวิชา Introduction to Robotic Systems,2 ส.ค. 2010 - 27 ส.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล การใช้ประโยชน์ :ประสานงานเพื่อพัฒนาวงจรไปสู่การทดสอบจริง,1 พ.ย. 2010 - 28 ธ.ค. 2010