Person Image

    Education

    • กศ.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, ไทย, 2525
    • คศ.บ(โภชนาการชุมชน), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2544
    • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2533

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวินัศ