แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุดประสงค์

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสุดประสงค์ 3 ปีล่าสุด

Year Public 5
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหการเกษตร การใช้ประโยชน์ :ในบทความทางวิชาการ เรื่อง : การปลูกไพลเพิ่มรายได้ ในแปลงไม้ผลและไม้ยืนต้น. วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 32. ฉบับที่ 6 : 243-245.,1 มิ.ย. 2008 - 15 ก.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหการเกษตร การใช้ประโยชน์ :กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์. 2551. ใน สมพร มณีประสพสุข. เรื่อง : การปลูกไพลเพิ่มรายได้ ในแปลงไม้ผลและ ไม้ยืนต้น. วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 32. ฉบับที่ 6 : 243-245.,1 พ.ย. 2008 - 31 ธ.ค. 2008
2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร การใช้ประโยชน์ :หนังสือเทคโนโลยีการผลิตมะพร้างน้ำหอม,1 ก.พ. 2005 - 16 ก.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหการเกษตร. การใช้ประโยชน์ :วารสารเคหการเกษตร. ปีที่ 32. ฉบับที่ 6 : 243-245.,1 มิ.ย. 2008 - 16 ก.ย. 2009
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหะการเกษตร การใช้ประโยชน์ :นคร เหลืองประเสริฐ, สุดประสงค์ สุวรรณเสิศ, นิภา เขื่อนควบ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ, สุพนิดา วินิจฉัย และพิสมัย ศรีชาเยช. 2554.วารสารเคหะการเกษตร.มะขามป้อม ผลไม้ลูกเล็กที่ประโยชน์ไม่เล็ก. ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 มีนาคม.142-144 น.,3 มี.ค. 2011 - 29 ก.ย. 2012