Person Image

    Education

    • Ed.D.(Curriculum Instruction), Oklahoma State University , สหรัฐอเมริกา
    • M.S.(Curriculum Instruction), University of Southern California , สหรัฐอเมริกา
    • อ.บ.(ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสมถวิล