Copyrights

Article
ชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน
Proprietor
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
License ID
@ค.ศ.2011 รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนา
Class
ชาติ
Grant Date
31 สิงหาคม 2011
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162533 ชื่อวิชา Interactive Multimedia : Design & Research,1 พ.ย. 2009 - 13 มี.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมรรถวิสัยของครูในการออกแบบชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ส.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2013
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด การใช้ประโยชน์ :จัดจำหน่ายเป็นเล่ม และเป็นชุด ๆ ละ 9 เล่ม,1 ม.ค. 2013 - 31 ม.ค. 2017