การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2007

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 509321 ชื่อวิชา Veterinary Entomology,4 มิ.ย. 2007 - 30 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 520351 ชื่อวิชา Helminthology,11 มิ.ย. 2007 - 21 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 509211 ชื่อวิชา Veterinary Helminthology,5 พ.ย. 2007 - 20 มี.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 509211 ชื่อวิชา Veterinary Helminthology,5 พ.ย. 2007 - 28 ธ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 509331 ชื่อวิชา Veterinary Protozoology,5 พ.ย. 2007 - 28 ธ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 509531 ชื่อวิชา Molecular Veterinary Protozoology,12 พ.ย. 2007 - 28 ม.ค. 2008