การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2008

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

3

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 509211 ชื่อวิชา Veterinary Helminthology,3 พ.ย. 2008 - 26 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 509511 ชื่อวิชา Animal Filariid Worms,9 มิ.ย. 2008 - 31 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 509531 ชื่อวิชา Molecular Veterinary Protozoology,3 พ.ย. 2008 - 26 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 509563 ชื่อวิชา Parasitic Zoonoses,10 พ.ย. 2008 - 25 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 520351 ชื่อวิชา Helminthology,9 มิ.ย. 2008 - 12 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 015221 ชื่อวิชา Animal Science & Technology,1 ก.ย. 2008 - 1 ก.ย. 2009