การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2010

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304321 ชื่อวิชา Dendrochronology,1 ม.ค. 2010 - 29 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306511 ชื่อวิชา Overview of Silviculture Technology,25 มิ.ย. 2010 - 10 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมโยธาท้องถิ่น,17 ก.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ส่วนควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมเจ้าหน้าที่เรื่องงานวิจัยที่หน่วยงานในสังกัดส่วนควบคุมไฟป่าควรดำเนินการ,22 เม.ย. 2010 - 22 เม.ย. 2010

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152009 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>