การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ปี 2009

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 20
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306432 ชื่อวิชา Introduction to Forest Fire,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306431 ชื่อวิชา Forest Protection,2 พ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304321 ชื่อวิชา Forest Mensuration II,5 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Short-Term Training Course on Dendrochronology,14 ก.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306496 ชื่อวิชา Selected Topics in Silviculture,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306596 ชื่อวิชา Selected Topics in Silviculture Technology,2 พ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306696 ชื่อวิชา Selected Topics in Silviculture,3 พ.ย. 2009 - 30 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306531 ชื่อวิชา Forest Fire Ecology,1 ต.ค. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306531 ชื่อวิชา Forest Fire Ecology,1 ต.ค. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมป่าไม้ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วนเกษตรกับการบริหารจัดการป่าชุมชม,3 มี.ค. 2009 - 3 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 จังหวัดจันทบรุ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักการและเทคนิควนเกษตร,18 มิ.ย. 2009 - 18 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203477 ชื่อวิชา Pavement Structures,5 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306423 ชื่อวิชา Urban Silviculture,17 ก.ค. 2009 - 17 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306423 ชื่อวิชา Urban Silviculture,4 ก.ย. 2009 - 11 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306531 ชื่อวิชา Forest Fire Ecology,1 พ.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306496 ชื่อวิชา Selected Topics in Silviculture,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306431 ชื่อวิชา Forest Protection,1 ต.ค. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แมลงศัตรูไม้สัก: ปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืนภายใต้สภาพสวนสัก,3 ก.ค. 2009 - 6 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308512 ชื่อวิชา Human Dimension in Park & Recrea Area Manag.,29 มิ.ย. 2009 - 1 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308521 ชื่อวิชา Plan.Models & Techni. Parks & Recrea. Areas,6 ก.ค. 2009 - 13 ก.ค. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>