ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Integration/ Therapy/ Herbs/ Addicts/ Rehabilitation drug addiction risk factor youth) สารเสพติด ปัจจัยเสี่ยง การใช้เสพสารเสพติด เยาวชน(drugs Bed-Bound Elder Patients คำสำคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อาหารฟาสต์ฟู้ดADLAdministrativeDHSDistrict Health System : DHSDistrict Health System: DHSEvaluationFactorfactors affectingFactors InfluenceFamily Care Team: FCTGIS.Health ServiceHemoglobin A1cHerbHerbsImpactIntegration / Universal Science / Local Wisdom / Diabetic Kidney Disease Local Wisdommanagement systemMethamphetamine)National Health Security OfficeODOPOne District One ProjectQuality of LifeRehabilitationRisk factors for smokingService PlanSKTs Meditation ExerciseSmoking behaviorTechnologyThe Master Degree of Public Health Programs (MPH)Type 2 Diabetes MellitusUCCAREเกษตรเกษตรอินทรีย์ความผูกพันต่อองค์กรความพิงพอใจความพึงพอใจ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ความรอบรู้ด้านสุขภาพความสุขของนิสิตความสุขในการทำงานความเสี่ยงต่อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตของนิสิตคุณภาพดินจิตใจเด็กก่อนวัยเรียนน้ำก่ำ มีชีวิต เกษตร คุณภาพชีวิต รายได้น้ำก่ำที่มีชีวิตไบโอชาประถมศึกษาตอนปลายประเมินผลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขป่าเต็งรังป่าเศรษฐกิจครอบครัวแปรรูปโปรแกรมการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนผู้ป่วยเบาหวานผู้สูงอายุแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี การประเมินมัธยมศึกษาตอนต้นมิใช่ยามูลค่าสูงเมืองสมุนไพรไม่ใช่อาหารระบบฐานข้อมูลสมุนไพรระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ป่าชุระบบบริการสุขภาพ (District Health System)ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่ายกายโรคไข้เลือดออกโรคความดันโลหิตสูงโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ)วิทยาศาสตร์สุขภาพเวชสำอางศาสตร์สากล ศาสตร์ชุมชน กายภาพบำบัด สมุนไพร ผู้สูงอายุติดเตียง Universal Scienceสมุนไพรสมุนไพรในอาหารสัตว์สัมพันธภาพทางสังคมสารสำคัญสารสำคัญในสมุนไพรสิ่งแวดล้อมออกกำลังกายของนิสิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)อาหารเสริมแอลกอฮอล์ แรงงานต่างด้าว สถานการณ์ ผลกระทบแอลกอฮอล์ / พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 115 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 53 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 62 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)