Search Result of "lectures"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมของวิชาบรรยายตามความคิดเห็นของนิสิต (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (งานวิจัยในชั้นเรียน)

หัวเรื่อง:การสำรวจรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมของวิชาบรรยายตามความคิดเห็นของนิสิต

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของอาจารย์สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราชที่มีต่อผ้ายกเมืองนคร

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ วงศ์ปถัมภ์

ประธานกรรมการ:Imgนางกรรณีย์ ถาวรสุข, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดองค์ความรู้, ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Resume