การสำรวจรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมของวิชาบรรยายตามความคิดเห็นของนิสิต

Publish Year International Journal 1
2014 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Survey in a Thai Classroom on Learning Activities and Learning Problems", International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 1753-1758
Publish Year International Conference 2
2018 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Knowledge Management Success Factors in Higher Education Institutes: the Students’ Perspectives", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, NANJING สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Survey in a Thai Classroom Context and the Implications on Learning Approach, Learning Assessment and Class Size", London International Conference on Education 2013, 4 - 6 พฤศจิกายน 2013, london สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ