Search Result of "Starbucks"

About 6 results
Img

งานวิจัย

กลยุทธ์การตลาดสีเขียวของร้านกาแฟสตาร์บัคส์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเกศกนก วิโรจน์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Services Marketing Mix of Starbucks Coffee in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sauwaluck Koojaroenprasit, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

Services Marketing Mix of Starbucks Coffee in Bangkok, Thailand (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สื่อสารมวลชน, การสื่อสาร, การประชาสัมพันธ์, การสื่อสารในองค์การ

Resume

Img

Researcher

นาง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การค้าระหว่างประเทศ , การเงินการธนาคาร

Resume