Search Result of "Scooter"

About 17 results
Img

งานวิจัย

รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สกูดเตอร์ลู่วิ่งอัจฉริยะ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดรุณี โลเกสา, Imgนายธีรพงษ์ เบาะพรม, Imgนายนันทวัฒน์ ดวงมาลา, Imgนายเศรษฐา ปัตถาทุม

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

การประชุมวิชาการ

รถไฟฟ้า 2 ล้อควบคุมการเคลื่อนที่โดยการทรงตัว (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.PAIROTE THONGPRASRI, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

รถไฟฟ้า 2 ล้อแบบสมดุล (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.PAIROTE THONGPRASRI, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Hataitep Wongsuwarn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

รถไฟฟ้า 2 ล้อ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้การทรงตัวสำหรับรถไฟฟ้า 2 ล้อ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเขื่อน อินทรสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรถประดิษฐ์สวยงาม (2013)

ผลงาน:รถประหยัดพลังงาน Green Serpent

นักวิจัย: Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:บริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด ได้จัดการแข่งขันรถประหยัดพลังงานรายการ “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16/2556

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:รถไฟฟ้า 2 ล้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:ระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้การทรงตัวสำหรับรถไฟฟ้า 2 ล้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่33

หัวเรื่อง:รถไฟฟ้า 2 ล้อควบคุมการเคลื่อนที่โดยการทรงตัว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:รถไฟฟ้า 2 ล้อแบบสมดุล

Img

Researcher

ดร. ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:กลไกของเครื่องจักรกลและการควบคุม

Resume

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์, ระบบการปรับอากาศอัตโนมัติ, การตรวจสอบเครื่องจักรด้วยการวัดการสั่นสะเทือน, ระบบอัจฉริยะ ปัญญประดิษฐ์

Resume