Search Result of "Multi-cavity"

About 11 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A Development on Design of the Multi Cavity Injection Moulds with a Cold Runner System for Rubber Seal Manufacturing

ผู้แต่ง:ImgDr.Supasit Rodkwan, Assistant Professor, ImgChakkrit Muntasawe, ImgSuntorn Rodwilai,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของขนาดของทางเข้าและรูวิิ่งที่มีผลต่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีความละเอียดสูงด้วยแม่พิมพ์อัดส่งแบบหลายเบ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาสมดุลระบบทางวิ่งเย็นสำหรับแม่พิมพ์ฉีดยางหลายเบ้าชิ้นงานแหวนยางที่มีความละเอียดสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมย้อนกลับ

Resume

Img

ที่มา:สถาบันไทย-เยอรมัน

หัวเรื่อง:การออกแบบแกนทางเข้าของเบ้าพิมพ์ที่ใช้ในแม่พิมพ์อัดส่งสำหรับการขึ้นรูปข้อต่อยางที่ใช้ร่วมกับยางขอบหน้าต่างในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบทางวิ่งเย็นสำหรับแม่พิมพ์ฉีดยางหลายเบ้าชิ้นงานแหวนยางที่มีความละเอียดสูง

ผู้เขียน:Imgสุนทร รอดวิลัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของขนาดของทางเข้าและรูวิ่งที่มีผลต่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีความละเอียดสูงด้วยแม่พิมพ์อัดส่งแบบหลายเบ้า

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์แบบอัดส่งชนิดหลายเบ้าที่ใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีความเที่ยงตรงสูง

ผู้เขียน:Imgนัฏฐพงศ์ จรุงรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์