การศึกษาผลกระทบของขนาดของทางเข้าและรูวิิ่งที่มีผลต่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีความละเอียดสูงด้วยแม่พิมพ์อัดส่งแบบหลายเบ้า