Search Result of "Interchange"

About 14 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Study on the Spiral Curve in Highways and Interchange Ramps

ผู้เขียน:ImgThet Zaw Win

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอัศวิน กรรณสูต

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการออกแบบทางเรขาคณิตสำหรับทางแยกต่างระดับ

ผู้เขียน:Imgสราวุฒิ ศรีเพียงจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์: ศึกษาจากความคิดเห็นของพนักงานศุลกากรผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้า สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ

ผู้เขียน:ImgWichai WONPHIROMRUG

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการสัญจรทางเท้าบริเวณพื้นที่สีลม : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณรอบสถานีศาลาแดง

ผู้เขียน:Imgพิสิทธิ์ จงไกรจักร

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศราวุธ เปรมใจ

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:เว็บศูนย์รวมสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจโรงแรมขนาดย่อยและขนาดกลางผ่านเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสด้วยมาตราฐาน OTA

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทางแยกต่างระดับลักษณะลอดใต้สำหรับทางหลวงในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgภูริทัต เรืองพิริยะ

ประธานกรรมการ:Imgอัศวิน กรรณสูต

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิวัฒน์ แสงเทียน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Web Services เพื่อให้บริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรและการลงทะเบียนระหว่างระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสุธี แซ่เจีย

ประธานกรรมการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Interexchange museum database via web service

ผู้แต่ง:ImgKovavisaruch, L., ImgSornlertlamvanich, V., ImgMr.pobsit kamolvej, Assistant Professor, ImgIamrahong, N., ImgPrommoon, G.,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Determinants of EDI adoption and integration by US and Japanese automobile suppliers

ผู้แต่ง:ImgKurokawa, S, ImgManabe, S, ImgDr.Bordin Rassameethes, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของตัวแทนออกของรับอนุญาตต่อการนำระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร: ศึกษากรณีสำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพ

ผู้เขียน:ImgSasiwimon POSAKABUTRA

ประธานกรรมการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของตัวแทนออกของต่อการนำระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) มาใช้ในการปฏิบัติพิธีการศุกลการ ศึกษากรณี : นำเข้าทางสำนักงานศุลการท่าอากาศยานกรุงเทพ

ผู้เขียน:ImgCharun HOMTIENTONG

ประธานกรรมการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย พบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Artificial Intelligence, Computer Architecture

Resume

Img

Researcher

ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:Electronic Commerce, Supply Chain Management , Management of Technology, Informatics, Operations Management

Resume