Search Result of "จุลโครงสร้าง"

About 13 results
Img

Researcher

นาย สันติ รักษาวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์( Geophysics ), นิวเคลียร์ฟิสิกส์( Nuclear Physics )

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์วัสดุ , ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม, ฟิสิกส์พลังงาน

Resume

Img

Researcher

ดร. พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

Resume

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่ ๓

หัวเรื่อง:มลพิษอากาศและองค์ประกอบธาตุจากฝุ่นในอากาศที่เก็บจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

Img

Researcher

นาย เกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การบำบัดน้ำเสีย, มลพิษทางอากาศ, การวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก ครั้งที่ 3, 20-21 พ.ค. 2553, โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

หัวเรื่อง:มลพิษอากาศและองค์ประกอบธาตุจากฝุ่นในอากาศที่เก็บจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา จ.ชลบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:เงื่อนไขการเปลี่ยนเฟสของแคลเซียมคาร์บอเนตระหว่างการเตรียมด้วยวิธีตกตะกอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, Imgนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์

Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์และวัดสมบัติของดีบุกออกไซด์แบบผงและฟิล์มบางเพื่อใช้เป็นหัววัดแก๊ส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, คมีนิวเคลียร์, เคมีสิ่งแวดล้อม, สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

Resume