Search Result of "การแปรรูปดักแด้ไหม"

About 4 results
Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสายพันธุ์หม่อนและไหม สำหรับผลิตเส้นไหมและดักแด้ไหม ที่เหมาะสมต่อการแปรรูป และการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์, แมลงศัตรูเคหสถานและชุมชน

Resume

Img

Researcher

นาย ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สัตวศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาง กานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:โภชนาศาสตร์สัตร์, การผลิตสัตว์, ไข่ไก่ และคุณภาพไข่

Resume