Journal

Materials Letters (ISSN: 0167577X)
68
1
230-233
กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2012
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

สารเก็บประจำไฟฟ้าเคมียิ่งยวดนาโนแมงกานีสออกไซด์บนวัสดุรองรับคาร์บอนนาโนโฟม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202472 ชื่อวิชา Nanomaterial Technology,8 ก.ค. 2013 - 9 ก.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Producing Graphene Nanosheets from Conductive Carbon Black แหล่งทุน :บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ,6 ส.ค. 2013 - 15 ส.ค. 2014