Journal

Article
การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าชลประทานผ่านอุโมงค์ผันน้าอ่างเก็บน้าห้วยไผ่อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
41
Issue
3-1(พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2010
Page
141-144
Class
ชาติ
DOI
01250369
Related Link
-