Journal

Article
เปรียบเทียบสัณฐานวิทยาของใบและปากใบมะตาด (Dillenia indica L.) พันธุ์ปลูกข้าวเหนียวและพันธุ์ปลูกข้าวจ้าว ในตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ร่วมงานวิจัยกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Journal
วารสารจันทรเกษมสาร (ISSN: 08580006)
Volume
16
Issue
30
Year
มกราคม - มิถุนายน 2010
Page
57-63
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์บอน (Araceae) ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008