Journal

Article
ผลของการให้สุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ
Journal
วารสารพยาบาลทหารบก (ISSN: 15135217)
Volume
11
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2010
Page
61-66
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-