Journal

Article
ผลของการใช้มันสำปะหลังต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
Journal
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
Volume
27
Issue
3
Year
มิถุนายน - กันยายน 2010
Page
39-46
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-