Journal

Article
จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบในวิชาสัมมนา 179597 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
25
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2010
Page
23-38
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-