Journal

Article
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชายฝั่งทะเล: แนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
Journal
JARS (ISSN: 19052022)
Volume
7
Issue
1
Year
ธันวาคม 2010
Page
11-27
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-