โครงการวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำเพชรบุรีในกลุ่มวิจัยโครงการการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างลุ่มน้ำเพชรบุรี

Publish Year National Journal 2
2010 inนางสาวอรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชายฝั่งทะเล: แนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี", JARS , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 11-27
2009 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์, inนายโอฬาร เจริญชัย, อาจารย์, "การเลี้ยงนกนางแอ่นกินรัง: จากมุมภูมิทัศน์วัฒนธรรมสะท้อนคิด", หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , ปีที่ 24, ฉบับที่ 24, สิงหาคม 2009 - สิงหาคม 2010, หน้า 167-182
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความมั่นคงและยั่งยืนในภูมิทัศน์วัฒนธรรมตาลโตนด", CDAST2008 พอไม่เพียงพูด การประชุมวิชาการนานาชาติ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2551, 23 - 25 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย