Journal

ประเภทของผู้ซื้อขายพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
32
1
16-28
มกราคม - เมษายน 2011
นานาชาติ
-
-
-
-