Journal

Article
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศการทำวิจัยในชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
Journal
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
Volume
31
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2010
Page
319-332
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-