Journal

การประเมินการใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง สมุทรสาครของเรา โรงเรียนวัดโสภณาราม จังหวัดสมุทรสาคร
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
24
2
177-190
พฤษภาคม - สิงหาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนวัดโสภณาราม การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตร,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009